COVID- 19

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, detectado por primera vez en diciembre de 2019 y desconocido anteriormente en la patología humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. El reservorio de estos virus es animal y algunos coronavirus tienen la capacidad de transmitirse a las personas. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional COVID-19.

Este virus, conocido como Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) tiene el reservorio en animales y se desconoce científicamente la forma y capacidad de trasmitirse a las personas.

¿PARA QUE SE ESTAN TOMANDO MEDIDAS DE CONTROL?

Video del Ministerio de Sanidad

 

Centroplag SL, en cumplimiento de lo establecido el artículo 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores han sido formados sobre COVID19 y ello les proporciona saber como:

  1. Evitar contagiar a otras personas trabajadoras.
  2. Evitar contagiar a terceros que acudan al centro de trabajo.
  3. Utilizar de forma adecuada lo EPIS y resto de los equipos de trabajo.

 

En particular, el trabajador debe:

  1. Seguir las medidas preventivas propuestas.
  2. Utilizar y cuidar correctamente los equipos de trabajo.
  3. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier situación anómala que pueda poner en peligro la integridad del propio trabajador o la de terceras personas.

Fdo.:

Javier Cascajero,

Director Tecnico.

 

Declaracio de la Politica de Centroplag SL durant l´estat d´Alarma  degut al COVID-19:

Fets:

El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, marca les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, reforçant les mesures de contenció i mobilitat reduïda de la població. Les autoritats indiquen que la millor manera de prevenir el virus és mantenir-se a casa en confinament domiciliari.

Conclusions:

Donats els fets exposats, el real Decret d’aplicació, i atesa la situació que ens trobem amb els espais públics buits i gent confinada a les seves cases, els nostres serveis també s’han d’adaptar a aquesta nova situació de mesures urgents extraordinàries de contenció, i s’ha de reduir mitjançant l’aplicació de serveis mínims.

Per aquest motiu, i fins a la fi de l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es proposa mantenir els següents serveis mínims per a garantir el manteniment essencial i la resolució de les incidències i urgències que puguin sorgir, així com per la subsistència mínima dels elements vegetals que hi ha a la via pública.

Centroplag SL decideix la proposta de serveis mínims a aplicar i mantenir fins que es doni per finalitzat el decret d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària :

Serveis mínims necessaris: 0%: cap operari.

Només es realitzaran tractaments fitosanitaris nocturns i de matinada en cas d’emergència i necessitats per plaga a tractar a petició dels serveis tècnics municipals, si així ho consideren.

o Actuacions per emergències de plagues que perjudiquin la ciutadania (núvols d’insectes) o a la neteja de la via pública (melassa al terra, i d’altres residus generat pels insectes), treballs i tractaments puntuals segon necessitats.

Signat ,els directors técnics, Javi Cascajero i Josep Ferrer;

Març 2020


Centroplag, S.L.- Carretera Sabadell KM 13, 08191 Rubi (Barcelona) - Tel 935 881 470 / 608 69 06 34